• Super snelle levering aan huis of afhalen
 • Goedkoper dan de bouwmarkten
 • Veilig online betalen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. osbplaat.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met osbplaat.nl.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door osbplaat.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten.
 4. tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en osbplaat.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of osbplaat.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN osbplaat.nl

Naam ondernemer: osbplaat.nl
Vestigingsadres: Felland 7a Haren
Telefoonnummer: 050 553 6889
E-mailadres: info@osbplaat.nl
Kamer van Koophandel: 2097712
BTW identificatie nummer:NL199347037 b01


ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van osbplaat.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen osbplaat.nl en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij osbplaat.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de osbplaat.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden osbplaat.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van aflevering
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
 • de gedragscodes waaraan osbplaat.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt osbplaat.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft osbplaat.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de osbplaat.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. osbplaat.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien osbplaat.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. osbplaat.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van osbplaat.nl waar de consument met klachten terecht kan.
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij osbplaat.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • Indien osbplaat.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan osbplaat.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger. Na deze anulering heeft u nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U ontvangt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar OSBplaat.nl (Felland 7a te Haren, Groningen) zijn voor eigen rekening. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen via info@osbplaat.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan osbplaat.nl retourneren, conform de door osbplaat.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Onder kosten van terugzending worden verstaan:

 • Transportkosten: kosten voor het transport van de consument terug naar de oorspronkelijke verzendlocatie.
 • Magazijnkosten: Kosten voor administratie en handling.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal osbplaat.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

osbplaat.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien osbplaat.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door osbplaat.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop osbplaat.nl geen invloed heeft.
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.


ARTIKEL 9 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan osbplaat.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar osbplaat.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien osbplaat.nl dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij in het aanbod anders vermeld.


ARTIKEL 10 - COMFORMITEIT EN GARANTIE

 1. osbplaat.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door osbplaat.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van osbplaat.nl jegens osbplaat.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

 1. osbplaat.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal osbplaat.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal osbplaat.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van osbplaat.nl.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij osbplaat.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 12 - DUUROVEREENKOMSTEN: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als osbplaat.nl voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


ARTIKEL 13 - BETALING

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan osbplaat.nl te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft osbplaat.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. osbplaat.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, met in achtneming van de inhoud van lid 2 tot en met 5 van dit artikel.
 2. De totale aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag waarvoor osbplaat.nl verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten, die de consument zou moeten maken om de prestatie van osbplaat.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de consument de overeenkomst heeft herroepen of ontbonden.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 1. Aansprakelijkheid van osbplaat.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van osbplaat.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de consument osbplaat.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en osbplaat.nl tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat osbplaat.nl in staat is adequaat te reageren.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij osbplaat.nl meldt.


ARTIKEL 15 - OVERMACHT

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die osbplaat.nl bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of niet behoorde te kennen, als gevolg waarvan osbplaat.nl haar verplichtingen jegens de consument niet tijdig kan nakomen, treedt osbplaat.nl niet in verzuim en is zij gerechtig haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door osbplaat.nl blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de consument gevergd kan worden en ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat de consument enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van osbplaat.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(s-gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, stroomstoringen en voorts alle omstandigheden buiten schuld van osbplaat.nl die nakoming of tijdige nakoming van enige verplichting van osbplaat.nl redelijkerwijs belemmeren.


ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

 1. osbplaat.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij osbplaat.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij osbplaat.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door osbplaat.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen osbplaat.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en osbplaat.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als osbplaat.nl worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan osbplaat.nl heeft voorgelegd.

 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is osbplaat.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer osbplaat.nl dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door osbplaat.nl schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt osbplaat.nl de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is osbplaat.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan osbplaat.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.